Σφαγή στη Δικαιοσύνη για την εκπροσώπηση στην OLAF

Εμφύλιος έχει ξεσπάσει στα κορυφαία κλιμάκια της Δικαιοσύνης, για το πρόσωπο που θα επιλεγεί να εκπροσωπήσει τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Νομική Υπηρεσία, που περιλαμβάνει και την OLAF.

Koρυφαίος παράγοντας στο χώρο της Δικαιοσύνης προωθεί για τη νευραλγική αυτή θέση τον Π.Α. που είναι στέλεχος του ΣΔΟΕ.


Η αντίδραση προέρχεται από το σύνολο σχεδόν των κορυφαίων δικαστών, οι οποίοι προτείνουν την τοποθέτηση έμπειρου, με προσόντα που να ανταποκρίνονται στη σπουδαιότητα της θέσης.

Πάντως ο κορυφαίος παράγοντας στο χώρο της Δικαιοσύνης, επιμένει στην επιλογή του Π. Α., τον οποίο χαρακτηρίζει σκληρό και έμπειρο, στη διερεύνηση υποθέσεων δημόσιου συμφέροντος.

Ο εμφύλιος που έχει ξεσπάσει θα έχει συνέχεια, αφού κάποιοι κορυφαίοι δικαστές είναι έτοιμοι να βγουν στα κάγκελα, καταγγέλλοντας περίεργες μεθοδεύσεις και τη δημιουργία «συστημάτων» από κολλητούς, σε υπηρεσίες που έχουν να επιτελέσουν μεγάλο έργο.

Τι είναι η OLAF

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) διερευνά τη διαφθορά και σοβαρά παραπτώματα στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) καθώς επίσης και την απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ. Επίσης, βοηθά στην ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της απάτης.

Η αρχική απόφαση (1999/352/ΕΚ, ΕΚΑΧ, Ευρατόμ) δημιούργησε την OLAF το 1999. Καθορίζει τα καθήκοντα, τις ευθύνες, τη δομή και τον τρόπο λειτουργίας της OLAF.

Μια μεταγενέστερη αναθεώρηση το 2013 της έδωσε τη δυνατότητα να λειτουργεί αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα, ιδίως συνεργαζόμενη με εξωτερικές οργανώσεις.

Η απάτη είναι μια εσκεμμένη πράξη εξαπάτησης με σκοπό το προσωπικό όφελος ή την πρόκληση ζημιάς σε τρίτο. Σε επίπεδο ΕΕ, η ζημιά αυτή μπορεί να προκύψει από παράνομη καταβολή χρηματικών ποσών από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ή λόγω αποτυχίας να περάσουν έσοδα στον προϋπολογισμό της ΕΕ, όπως τελωνειακοί και γεωργικοί δασμοί και εισφορές ζάχαρης.

Η OLAF ξεκινά έρευνες:

-που διενεργούνται στο εσωτερικό των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ με σκοπό τον εντοπισμό απάτης, διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας που θίγει τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ καθώς και για τον εντοπισμό σοβαρών ζητημάτων που συνδέονται με την άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων που δεν θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της ΕΕ·

-που διενεργούνται εκτός των θεσμικών οργάνων και οργανισμών της ΕΕ για τον εντοπισμό της απάτης ή άλλης παράνομης συμπεριφοράς ανθρώπων ή οργανώσεων. Στις έρευνες μπορεί να συμμετέχουν οι αρχές των χωρών της ΕΕ (και, ευκαιριακά, οι αρχές τρίτων χωρών).

Ο γενικός διευθυντής της OLAF διορίζεται για επταετή θητεία (μη ανανεώσιμη).

Η επιτροπή εποπτείας της OLAF παρακολουθεί τις εργασίες της, επιδιώκει να ενισχύσει την ανεξαρτησία της και παρακολουθεί την εφαρμογή των διαδικαστικών εγγυήσεων.

Η OLAF υπάγεται στη νομοθεσία της ΕΕ σχετικά με την προστασία δεδομένων των φυσικών προσώπων όσον αφορά την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από κοινοτικά θεσμικά όργανα και οργανισμούς.

Η OLAF είναι μια διοικητική υπηρεσία διεξαγωγής ερευνών. Μπορεί μόνο να διατυπώσει συστάσεις ως προς τις ενέργειες στις οποίες θα πρέπει να προβούν είτε η ΕΕ είτε οι εθνικές αρχές με βάση τα αποτελέσματα των ερευνών της.