Στο 1,936 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα ενώ αυξάνονται τα φέσια δημοσίου και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο εκτινάχθηκε στα 4,7 δις

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 1,936 δισ. ευρώ, παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουάριος - Ιούνιος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,632 δισ. ευρώ το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 431 εκατ. ευρώ.


Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, που δόθηκαν στη δημοσιότητα σύμφωνα με τα οποία το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης στο διάστημα του εξαμήνου ανήλθε σε 1,596 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 1,852 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 3,092 δισ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 22,175 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 εκατ. ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21,338 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 74 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων:

α) Φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 114 εκατ. ευρώ ή 95,2%,
β) Φόροι στην περιουσία κατά 90 εκατ. ευρώ ή 15,5%,
γ) 'Αμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 100 εκατ. ευρώ ή 8,9%,
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 247 εκατ. ευρώ ή 4,1%,
ε) Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 21 εκατ. ευρώ ή 10,1%,
στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 20 εκατ. ευρώ ή 18,5%,
ζ) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 25 εκατ. ευρώ ή 1,2%,
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 68 εκατ. ευρώ ή 12,2%,
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 80 εκατ. ευρώ ή 3,4%,
ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 13 εκατ. ευρώ ή 9,5%,
ια) Έσοδα προγράμματος ενίσχυσης της ρευστότητας λόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης κατά 10 εκατ. ευρώ.

Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες:

α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 123 εκατ. ευρώ ή 3,7%,
β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 39 εκατ. ευρώ ή 6,5%,
γ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 2,0%,
δ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 54 εκατ. ευρώ ή 4,6%,
ε) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 10 εκατ. ευρώ ή 6,1%,
στ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 344 εκατ. ευρώ ή 26,3%.

Σημειώνεται ότι στην κατηγορία του ΦΠΑ λοιπών τον Μάιο περιλαμβάνεται ποσό ύψους 296,16 εκατ. ευρώ που αφορά στην παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων (έσοδα αποκρατικοποιήσεων).

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,842 δις ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 133 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1,709 δις ευρώ).

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 836 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, τον Ιούνιο 2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,493 δις ευρώ αυξημένο κατά 54 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,424 δις ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 79 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των εσόδων Ιουνίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες:

α) του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων κατά 106 εκατ. ευρώ,
β) των φόρων στην περιουσία κατά 46 εκατ. ευρώ,
γ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 55 εκατ. ευρώ,
δ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 33 εκατ. ευρώ,
ε) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 36 εκατ. ευρώ,

Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Ιούνιο 2017 κυρίως τα έσοδα:

α) στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 65 εκατ. ευρώ,
β) στο Φόρο Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 44 εκατ. ευρώ,
γ) στους λοιπούς άμεσους φόρους κατά 11 εκατ. ευρώ,
δ) στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 16 εκατ. ευρώ,
ε) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 41 εκατ. ευρώ,
ζ) στους λοιπούς φόρους κατανάλωσης κατά 13 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 69 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων του Ιουνίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 269 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (243 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017 ανήλθαν στα 23,771 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,443 δις ευρώ έναντι του στόχου.

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22,863 δις ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,149 δις ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 265 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 72 εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 299 εκατ. ευρώ.

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 κατά 757 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 178 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 82 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 44 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών ροών και 87 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης.

Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 908 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ.

Ειδικά για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,847 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 428 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,694 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 67 εκατ. ευρώ.

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 4,7 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο το α’ τρίμηνο

Στα 4,7 δισ. ευρώ διευρύνθηκε το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών το πρώτο τρίμηνο του 2017, από 3,6 δισ, ευρώ που ήταν το α’ τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

To διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ η αποταμίευση των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ σημείωσε βουτιά 13,4%.

Ειδικότερα, η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τα προσωρινά στοιχεία για τους τριμηνιαίους μη χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς θεσμικών τομών για το 1ο τρίμηνο του 2017.

Οι τριμηνιαίοι μη χρηματοοικονομικοί λογαριασμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της Ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομικής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν (νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν νοικοκυριά, μη χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονομικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση) καθώς και των σχέσεων της εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).

Tα στοιχεία που παρουσιάζονται στο παρόν Δελτίο Τύπου έχουν καταρτιστεί σύμφωνα με το νέο Ευρωπαϊκό Σύστημα Εθνικών και Περιφερειακών Λογαριασμών (ESA 2010 – Κανονισμός (ΕΕ) 549/2013).

Τα στοιχεία αφορούν την περίοδο 1999 (1ο τρίμηνο) έως 2017 (1ο τρίμηνο).

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 4,7 δισ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 3,2 δισ. ευρώ που είχε καταγραφεί το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Λόγω της αύξησης του ελλείμματος στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών, και της αύξησης του επιπέδου των καθαρών εισοδημάτων και των (τρεχουσών και κεφαλαιακών) μεταβιβάσεων που λαμβάνονται από την αλλοδαπή, η συνολική οικονομία (S.1) παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 4,8 δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή (S.2), σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 που η καθαρή λήψη δανείων ανέρχονταν σε 3,5 δισ. ευρώ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, το διαθέσιμο εισόδημα του τομέα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) (S.1M) μειώθηκε κατά 0,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 26,201 εκατ. ευρώ σε 26,172 εκατ. ευρώ.

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα απόλυτα μεγέθη και οι ετήσιες μεταβολές των συναλλαγών του λογαριασμού δευτερογενούς διανομής εισοδήματος του τομέα των νοικοκυριών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ΜΚΙΕΝ) για το πρώτο τρίμηνο των ετών 2016 και 2017, τα οποία επηρεάζουν το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα.

Η τελική καταναλωτική δαπάνη των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν νοικοκυριά, αυξήθηκε κατά 3,1% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 28,8 δισ. ευρώ σε 29,7 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των ΜΚΙΕΝ, που ορίζεται ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα, ήταν -13,4% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, σε σύγκριση με -9,8% το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου του τομέα των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών (S.11), αυξήθηκαν κατά 15,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, από 2,5 δισ. ευρώ σε 2,9 δισ. ευρώ.

Το ποσοστό των επενδύσεων του τομέα που ορίζεται ως οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστιθέμενη αξία, ήταν 22,4% σε σύγκριση με 19,8% το πρώτο τρίμηνο του 2016.

Ο τομέας της γενικής κυβέρνησης (S.13) κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε καθαρή λήψη δανείων 0,9 δισ. ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2016 που η καθαρή λήψη δανείων ήταν 1,9 δισ. ευρώ.
Στο 1,936 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα ενώ αυξάνονται τα φέσια δημοσίου και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο εκτινάχθηκε στα 4,7 δις Στο 1,936 δισ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα ενώ αυξάνονται τα φέσια δημοσίου και το έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο εκτινάχθηκε στα 4,7 δις Reviewed by Dexi Extrem on 7/24/2017 03:15:00 μ.μ. Rating: 5

Δεν υπάρχουν σχόλια: