26 Νοεμβρίου 2020

Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος: «Φέτος ο Άγιος Ανδρέας θα είναι στο σπίτι μας»

Τι λέει ενόψει της εορτής του Αγίου Ανδρέα

Ενόψει της μεγάλης εορτής του Αγίου Ανδρέα, αλλά εν μέσω καραντίνας και με αφορμή την έκκληση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου να τηρηθούν τα μέτρα, ο Μητροπολίτων Πατρών ανακοινώνει τα εξής:

Παιδιά μου εὐλογημένα,

Ἐν ὂψει τῆς ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἡ ὁποία ἐφέτος θά τελεσθῇ, δυστυχῶς, μέ λιτότητα καί ἁπλότητα, ἓνεκα τῶν ὑφισταμένων μέτρων καί τῆς δοκιμασίας, τήν ὁποίαν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Θεός, ἐπέτρεψε δι’ ἡμᾶς, αἰσθάνομαι ἐπιτακτική τήν ἀνάγκη νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας καί νά σᾶς ἀπευθύνω λόγον ἀγάπης καί παραμυθίας.

Ἀγάπης, ὡς πνευματικός σας πατήρ, ἀφοῦ ἡ καρδία τοῦ ποιμένος φλέγεται ἐξ’ ἀγάπης πρός τό ποίμνιό του, πρός τά τέκνα του, ἡ ὁποία ἀγάπη, ὡς στοργή καί ὡς θυσιαστική προσφορά ἐμπνέεται ἀπό τήν ἀγάπη του καί τήν κοινωνία μέ τόν Οὐράνιο Πατέρα μας. Καθ’ ἡμέραν αὐτή ἡ ἀγάπη κατακαίει τό εἶναι μου, τήν σκέψη μου, τήν καρδία μου, τήν ὓπαρξή μου ὁλόκληρη καί μοῦ δίδῃ τήν δύναμη, νά μή δίδω τοῖς ὀφθαλμοῖς μου ὓπνον καί τοῖς βλεφάροις μου νυσταγμόν, γιά τά παιδιά μου, γιά τήν κατά Θεόν εὐτυχία τους καί τήν ἐν γένει χαρά καί εὐφροσύνη τους.

Αὐτή ἡ ἀγάπη κάποιες στιγμές ἐξέρχεται ὡς λάβα ἡφαιστείου ἐκ τῆς καρδίας μου, κυρίως, κατά τίς μεγάλες ἡμέρες καί εὐφρόσυνες ἑορτές ὃπως εἶναι ἡ πασνεβάσμιος ἑορτή τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦ καί προστάτου τῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας.Αὐτή ἡ λάβα τροφοδοτεῖται ἀπό τήν βαθυτάτη προσευχή πρός τόν Θεό γιά ὑγιεία καί ἀγαλλίαση καί πνευματική εὐφροσύνη καί ἀπόλαυση πάντων τῶν ἀγαθῶν τά ὁποῖα προέρχονται παρά τοῦ Πατρός τῶν φώτων.

Αὐτή ἡ ἀγάπη μέ κάνει νά σκέπτωμαι νυχθημερόν τό τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου ρῆμα καί νά προσπαθῶ ὃλῃ ψυχῇ καί διανοίᾳ, ὃλαις δυνάμεσι νά τό κάμω πράξη. «Τίς ἀσθενεῖ καί οὐκ ἀσθενῶ, τίς σκανδαλίζεται καί οὐκ ἐγώ πυροῦμαι;»(πρ. Κορινθ, Β, 29)

Εἶναι βεβαιωμένο, παιδιά μου ἀγαπητά καί περιπόθητα, ὃτι ὃταν πλέῃ κανείς σ’ αὐτό τό πέλαγος τῆς ἀγάπης, μέ τίς ὃποιες δυσκολίες καί τούς τόσους σταυρούς, αἰσθάνεται ὃτι ζεῖ πραγματικά καί ὃτι δέν εἶναι ἁπλῶς μιά βιολογική ὓπαρξη.

Αὐτό ὑπαγορεύει ἡ διδασκαλία καί ἡ ἐπί τοῦ σταυροῦ θυσία τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου πρός τόν Ἐπίσκοπο, πρός τόν ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ Λαό τῆς Ἐκκλησίας μας.

Αὐτή ἡ ἀγάπη τοῦ Ἐπισκόπου σας, ἰδιαίτερα σήμερα θά ἐκφρασθῇ ὡς παραμυθία, ὡς παρηγορία δηλαδή πρός τά πονεμένα παιδιά του, τά ὁποῖα εἰδικά ἐφέτος δέν μποροῦν πανηγυρικά καί πανευφρόσυνα νά τιμήσουν τόν Πρωταπόστολο καί Πρωτόκλητο μαθητή καί μιμητή τοῦ πάθους τοῦ Σωτῆρος, Ἀνδρέαν τόν ἀοίδιμον. Γνωρίζω τόν πόνο σας, γνωρίζω τήν ἐσωτερική σας ὀδύνη, γνωρίζω τά δάκρυά σας, ἀκούω τόν ἐσωτερικό σπαραγμό σας καί μέ ραγισμένη ἀπό τόν δικό μου πόνο τήν καρδία μου, προσπαθῶ νά σταθῶ ὂρθιος, ἳνα μή παρασύρω τά τέκνα μου εἰς περισσήν λύπην ἓνεκα τῆς ἰδικῆς μου βαθυτάτης ὀδύνης.

Ποσάκις ἐθρήνησα μυστικῶς, παιδιά μου εὐλογημένα, καθ’ ὃλον αὐτό τό διάστημα, ποσάκις ἠγρύπνησα τοῦ Κυρίου δεόμενος, ποσάκις ἐπί ὣρας τό, πῶς καί διατί ἐσκεπτόμουν καί ποσάκις ἀδύναμον τόν ἑαυτό μου συνέλαβα ἐνώπιον τῆς, ὑπό τοῦ Θεοῦ ἐπιτραπείσης φοβερᾶς ὀδύνης, τῆς ψυχοσωματικῆς κοπώσεως καί τῆς ἀνθρωπίνης ἀδυναμίας, τήν ὣρα πού ἐψέλιζα μέ ὃση δύναμη μοῦ εἶχε ἀπομείνει τό «Πάτερ, ἀπελθέτω ἀπ’ ἐμοῦ τό ποτήριον τοῦτο» (Ματθ, 26,39). Ἐκείνη τήν ὣρα ἒβλεπα ὃτι δύναμιν ἐλάμβανα ἀκούοντας Τόν εἰς τόν κῆπον τῶν ἐλαιῶν, προσευχόμενον πρό τοῦ πάθους Κύριόν μας νά λέγῃ, «πλήν οὐχ ὡς ἐγώ θέλω Πάτερ, ἀλλ΄ ὡς Σύ» (Ματθ, 26,39).

Ἀλλά καί ἂλλος πειρασμός ἒκαιε, τήν ὣρα τοῦ πόνου τά σωθικά μου. Ὡς νά ἢκουα φωνάς μυρίας νά φθάνουν εἰς τά ὧτα μου: « Μήπως ἐσύ ἒφταιξες γιά τήν δοκιμασία…;»

Ἐκείνη τήν ὣραν ὃμως τῆς ἀπελπισίας, μιλῶ διά τήν ἀνθρώπινη ἀδυναμία, ἐκείνη τήν ὣρα ἢκουα καί ἀκούω φωνῆς πατρικῆς ἂνωθεν μαρτυρούσης «Οὐ μή σέ ἀνῶ, οὐδ’ οὐ μή σέ ἐγκαταλείπω»(πρ. Ἐβρ, 13,5) καί πάλιν «ὀλιγόπιστε εἰς τί ἐδίστασας;».(Ματθ, 14,31)

Μέ τήν δύναμη λοιπόν, αὐτῆς τῆς φωνῆς τῆς ἂνωθεν μαρτυρούσης τοῦ οὐρανίου Πατρός τήν ἀγάπην καί τήν βεβαιότητητα τῆς ἐξόδου ἐκ τῆς «μαρτυρικῆς γῆς», τῆς ἐρήμου καί ἀβάτου καί ἀνύδρου εἰς τήν γῆν τῆς ἐπαγγελίας, ἀπευθύνομαι πρός ἐσᾶς τά πνευματικά μου παιδιά, τόν Λαό τοῦ Θεοῦ, τόν κλῆρο τοῦ ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου.

Πηγή: patrastimes 

Συνέχεια »

Νιου Τζέρσι: Παραίτηση λόγω... τηλεδιάσκεψης μέσω Zoom από την τουαλέτα

Κυριολεκτικά στην τουαλέτα έριξε την καριέρα της μία γυναίκα από το Νιου Τζέρσι, η οποία αναγκάστηκε σε παραίτηση από το σχολικό συμβούλιο της πόλης της όταν κατά λάθος μετέδωσε πλάνα από τον εαυτό της να κάνει την ανάγκη της σε τηλεδιάσκεψη μέσω Zoom στη διάρκεια δημόσιας σύσκεψης. Η Φράνσις Κοτζέλτζα παραιτήθηκε από το συμβούλιο εκπαίδευσης του Χάκενσακ για το ντροπιαστικό λάθος της τη Δευτέρα το βράδυ όταν αποφάσισε να πάρει μαζί της στην τουαλέτα το λάπτοπ και να κάνει την ανάγκη της σε απευθείας μετάδοση, σύμφωνα με την Daily Voice. H γυναίκα φαίνεται πως δεν γνώριζε ότι είχε αφήσει ανοιχτή την κάμερα και περίπου 140 άτομα, περιλαμβανομένων και μαθητών, έμειναν άναυδα να την παρακολουθούν να κάνει την ανάγκη της. Η παραίτησή της ανακοινώθηκε την Τρίτη, ενώ έχει προθεσμία έως τις 29 Ιανουαρίου να ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με την Post, η Κοτζέλα αρνήθηκε να συζητήσει την παραίτησή της. "Δεν θα κάνω δήλωση" είπε.

Η συγκεκριμένη είχε απασχολήσει τη σχολική κοινότητα και τον Τύπο το 2019 δηλώνοντας ότι είναι αηδιασμένη και τρομοκρατημένη από έναν νέο νόμο που επέβαλε τη διδασκαλία της ιστορίας της κοινότητας ΛΟΑΤ, όπως είχε μεταδώσει εκείνη την εποχή η NorthJersey.com ενώ επίσης τον Ιούνιο είχε αρνηθεί αρχικά να εγκρίνει ψήφισμα για την καταπολέμηση του ρατσισμού μετά τις σφοδρές συγκρούσεις ακολούθως της δολοφονίας του Τζορτζ Φλόιντ. Σχετικά με τη διδασκαλία του μαθήματος για τη ΛΟΑΤ είχε πει πυροδοτώντας θύελλα αντιδράσεων: "Θεωρώ απογοητευτικό ότι οι σεξουαλικές προτιμήσεις κάποιου σχετίζονται με τις συνεισφορές ή τα επιτεύγματά τους στην κοινωνία" είχε γράψει η Κοτζέλα προς την υπεύθυνη Ρόουζμαρι Μαρκς τον Φεβρουάριο και είχε προσθέσει: "Τριγύρω μου βλέπω ότι αυτό το εναλλακτικό αφήγημα τρόπου ζωής χώνεται στον λαιμό των παιδιών μας. Πού τελειώνει αυτό;"". Τα σχόλια αυτά είχαν προκαλέσει επιθέσεις από τους γονείς σε μία ακόλουθη σύσκεψη, με τους γονείς να απαιτούν την παραίτησή της, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Συνέχεια »

Συνελήφθη η Ελένη Αυλωνίτου έπειτα από μήνυση του Μένιου Φουρθιώτη 🤣🤣

«Τα παίρνετε από την Ν.Δ., τον Μητσοτάκη και τον Πέτσα», είπε η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ στον παρουσιαστή

Ήταν την περασμένη Κυριακή όταν η πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ελένη Αυλωνίτου, περνούσε το κατώφλι του τηλεοπτικού σταθμού «EPSILON TV» προκειμένου να συμμετάσχει στις «ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ LIVE» του Μένιου Φουρθιώτη.

Αντικείμενο της συζήτησης, «Η πανδημία της COVID-19» και καλεσμένοι στο πλατό, μεταξύ άλλων, ο βουλευτής της Ν.Δ Κωνσταντίνος Καραγκούνης και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΚΙΝΑΛ Σπύρος Καρανικόλας.Η κουβέντα ξεκίνησε ομαλά, με τα αίματα να ανάβουν όταν η πρώην βουλευτής απευθυνόμενη στον παρουσιαστή του είπε: «Τα λέτε αυτά επειδή τα παίρνετε από την Ν.Δ., τον Μητσοτάκη και τον Πέτσα». Ο Φουρθιώτης, της ζήτησε να ανακαλέσει, εκείνη δεν το έκανε, με τον μεταξύ τους διάλογο να αποτυπώνεται στην μικρή οθόνη ως εξής:

-ΜΕΝΙΟΣ: Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΠΟΥ ΔΙΟΡΙΖΕ ΜΕ ΠΛΑΣΤΑ ΠΤΥΧΙΑ
- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: ΠΟΣΑ ΛΕΦΤΑ ΠΗΡΑΤΕ 2 ΕΛΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΜΟΙΡΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΓΙΑΤΡΟΥΣ ΜΕ ΔΟΥΛΕΥΕΤΕ

- ΜΕΝΙΟΣ: ΕΣΕΙΣ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΤΕ ΤΙ ΕΚΑΝΕ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΕΝΤΕΜΙΣΗ ΧΡΟΝΙΑ

- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: ΠΟΣΕΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ ΠΗΡΑΤΕ ΓΙΑ ΝΑ ΛΕΤΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΛΕΤΕ ΑΠΟ ΤΟΝ Κ. ΠΕΤΣΑ ΚΑΙ ΤΟΝ Κ. ΜΗΤΣΟΤΣΑΚΗ;

- ΜΕΝΙΟΣ: ΤΙ ΕΙΠΕ
- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ : ΠΕΙΤΕ ΜΟΥ ΠΟΣΑ ΠΗΡΑΤΕ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΑΘΩ ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΠΟΣΑ ΣΑΣ ΕΔΩΣΕ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ;

- ΜΕΝΙΟΣ: ΜΙΣΟ ΛΕΠΤΟ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΑΝΑΚΑΛΕΣΤΕ ΚΥΡΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΠΛΕΟΝ
- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΩ ΔΕΝ ΑΝΑΚΑΛΩ ΚΟΜΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΜΑΙ ΑΣΧΕΤΗ
- ΜΕΝΙΟΣ: ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΣΤΕ ΑΣΧΕΤΗ ΠΑΝΤΕΛΩΣ ΑΣΧΕΤΗ ΕΙΣΤΕ ΑΣΧΕΤΗ ΔΕΝ ΕΙΔΑΤΕ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΧΑΜΗΛΩΣΤΕ ΤΗΣ ΤΟΝ ΗΧΟ
ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΕΙΣΤΕ ΑΣΧΕΤΗ ΔΕΝ ΕΧΕΤΕ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΣΥΛΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΛΥΠΤΕΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΤΙ ΠΗΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΛΩ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΩ ΚΑΙ ΜΕ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥΝ ΘΑ ΣΑΣ ΥΠΟΒΑΛΩ ΜΥΝΗΣΗ ΓΙΑ ΨΕΥΔΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΤΙ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΔΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΤΑΙΚΟΥΡΑ ΟΠΟΥ ΕΓΩ ΔΕΝ ΕΙΣΕΠΡΑΞΑ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΑΠΑΡΑΓΕΤΑΙ ΟΤΙ ΠΗΡΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΕΤΣΑ Η ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΤΑ ΛΕΤΕ ΜΕ ΤΟΝ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΟΥ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΠΛΗΡΩΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ ΚΑΙ ΠΗΡΕ ΧΡΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΕΚΟ ΕΥΔΑΠ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΡΤ ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ ΧΩΡΙΣ ΕΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΤΙ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΧΡΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΦΕΡΕΦΩΝΟ ΤΟΝ ΜΠΑΞΕΒΑΝΗ ΠΟΥ ΤΑ ΑΡΠΑΞΕ ΧΟΝΤΡΑ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΑ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΩ ΠΑΡΕΙ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΜΕ ΔΙΑΜΠΟΠΕΥΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ ΝΤΡΟΠΗ

- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΓΙΑΤΙ ΜΙΛΑΓΕ Α ΤΩΡΑ ΘΥΜΑΜΑΙ ΠΗΡΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΤΟ ΠΗΡΑΝ ΠΙΣΩ ΚΑΤΙ ΤΕΤΟΙΟ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑΤΙ ΕΓΙΝΕ ΘΟΡΥΒΟΣ
- ΜΕΝΙΟΣ: ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΑΝ ΑΚΟΥΤΕ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΕΙ ΤΟ ΣΥΡΙΖΑ
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ: ΔΕΝ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΙΟ ΚΥΡΙΕ ΦΟΘΥΡΘΙΩΤΗ ΔΙΟΤΙ ΤΟ ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΚΥΡΙΑ ----ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΑΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΙ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΑΣ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΚΑΠΟΙΟ ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙΤΡΕΨΤΕ ΜΟΥ

- ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ: ΑΠΟ ΤΟ ΜΥΑΛΟ ΜΟΥ ΤΑ ΕΧΩ ΒΓΑΛΕΙ ΚΥΡΙΕ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗ ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΟΤΙ ΜΟΙΡΑΣΑΤΕ 22 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΥΠΟ ΚΑΙ ΣΤΑ SITE
- ΜΕΝΙΟΣ: ΤΙ ΛΕΕΙ ΔΕΝ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΕΙ ΠΑΕΙ ΤΗ ΚΟΥΒΕΝΤΑ
- ΠΑΛΑΙΤΣΑΚΗ: ΝΟΜΙΖΩ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΕΚΤΡΑΠΕΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ
- ΜΕΝΙΟΣ: Η ΚΥΡΙΑ ΑΥΛΩΝΙΤΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΤΡΑΠΕΙ ΓΙΑΤΙ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΑ ΤΗΛΕΠΤΙΚΑ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΠΑΠΠΑ ΕΧΕΙ ΞΕΧΑΣΕΙ ΤΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΥΡΙΑ ΜΟΥ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑΤΕ ΤΟΥΣ ΕΚΒΙΑΣΜΟΥΣΗ σύλληψη και η επόμενη μέρα

Την επόμενη ημέρα, ο Μένιος Φουρθιώτης κατέθεσε μήνυση για συκοφαντική δυσφήμηση εναντίον της Ελένης Αυλωνίτου στο Α.Τ. Χαλανδρίου, με αποτέλεσμα η τελευταία να συλληφθεί τελικά χθές το μεσημέρι έξω από το σπίτι της. Εν συνεχεία, με εντολή του Εισαγγελέα Πρωτοδικών, Νικόλα Ορνεράκη, αφέθηκε ελεύθερη.

Όπως επισημαίνει ο δικηγόρος του Μένιου Φουρθιώτη Δημήτρης Ράπτης: «Θεωρώ ότι αυτά που ισχυρίστηκε η κυρία Αυλωνίτου είναι επιεικώς απαράδεκτα, προσέβαλαν την επαγγελματική αξιοπρέπεια του κ. Φουρθιώτη και είμαι βέβαιος ότι η κυρία Αυλωνίτου με δόλο ισχυρίστηκε ό,τι ισχυρίστηκε, δεδομένου ότι γνώριζε πως ο κύριος Φουρθιώτης δεν έλαβε ούτε ένα ευρώ από τις επιχορηγήσεις του Κράτους ως προς το «Μένουμε Σπίτι-Μένουμε Ασφαλείς». Εξάλλου, όσες εταιρείες επιχορηγήθηκαν έχουν αναρτηθεί στη Διαύγεια και είμαι βέβαιος ότι γνώριζε εξ αυτού του λόγου ότι ο κ. Φουρθιώτης δεν εισέπραξε ούτε ένα ευρώ. Όσα ισχυρίστηκε, τα ισχυρίστηκε μόνο και μόνο για να τον προσβάλει… Η συνέχεια στις δικαστικές αίθουσες»
Συνέχεια »

📺«Αετός»: Διακλαδική άσκηση έρευνας-διάσωσης μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου (vid)

Την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2020, σύμφωνα με τις οδηγίες του ΓΕΕΘΑ και κατόπιν σχεδιασμού και συντονισμού από το ΓΕΑ, πραγματοποιήθηκε η διακλαδική άσκηση Έρευνας – Διάσωσης αεροναυτικού ατυχήματος «ΑΕΤΟΣ».

​Στην άσκηση η οποία διεξήχθη στην ευρύτερη περιοχή μεταξύ Ρόδου και Μεγίστης, συμμετείχαν ένα Ελικόπτερο, μία Πυραυλάκατος, μέσα του ΑΛΣ-ΕΛΑΚΤ, προσωπικό Ειδικών Δυνάμεων καθώς και προσωπικό και 1 Ελικοπτέρο της Κυπριακής Δημοκρατίας.
 
​Κατά τη διάρκεια της άσκησης αξιολογήθηκε η ετοιμότητα αντίδρασης του συστήματος Έρευνας – Διάσωσης (Ε-Δ) εντός της περιοχής ευθύνης της χώρας μας σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις του International Civil Aviation Organization (ICAO), του International Maritime Organization (IMO), την εθνική νομοθεσία και τις οικείες διαταγές των ΓΕΕΘΑ, ΓΕΝ, ΓΕΑ και ΑΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.

 
​Επίσης, αξιολογήθηκε η συνεργασία των κέντρων συντονισμού Ε-Δ (ΚΣΕΔ) Ελλάδας – Κύπρου, ο συντονισμός των ενεργειών Ε-Δ και η προώθηση της ασφάλειας των πτήσεων μεταξύ των ασκούμενων, σύμφωνα με τις διατάξεις της Διεθνούς Σύμβασης Πολιτικής Αεροπορίας και τις Διαδικασίες του International Aeronautical and Maritime Search and Rescue (IAMSAR) manual.

Πηγή: skai.gr

Συνέχεια »

Ο Μπαμπινιώτης «ξαναχτυπά»: Τους click και τους πάτησε το click away!

Ο καθηγητής Γλωσσολογίας διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ του «καμία ξένη λέξη στη γλώσσα μας», αλλά εναντίον του «κατακλυσμού της γλώσσας μας από ξένες λέξεις» - Καλεί να έχουμε «αίσθηση μέτρου και στη γλώσσα»

Στα περί χρήσης ξένων λέξεων στη γλώσσα μας επανέρχεται ο καθηγητής Γλωσσολογίας Γεώργιος Μπαμπινιώτης που σημειώνει με ανάρτησή του πως “όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν….".

Λειτουργώντας ενίοτε, όπως ο ίδιος γράφει «ως μια κάποια φωνή τής γλωσσικής σας συνείδησης», ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρει ότι δεν περίμενε ότι μια ανάρτησή του στο Facebook θα γινόταν «viral (το viral είναι από το virus «ιός»)», όταν πρότεινε αποδόσεις όπως «απαγορευτικό», «τροφοδιαφομή/τροφοδιανομές» και «για το σπίτι» και σημειώνει ότι στόχος του ήταν να αφυπνίσει το γλωσσικό μας αίσθημα «ώστε να μη το παρακάνουμε (ακόμη και στις επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις), υιοθετώντας βεβιασμένα, άκριτα και αχρείαστα πλήθος ξενικών λέξεων».  Αναφέρει δε ότι οι προτάσεις του για την μεταφορά των ξένων λέξεων στη γλώσσα μας ήταν «ενδεικτική» και όχι δεσμευτική. 

Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η προσπάθειά του «μάλλον δεν πήγε χαμένη. Κάποιοι το ξανασκέφτηκαν (όχι ντε και καλά να χρησιμοποιούν τις δικές μου ενδεικτικές αποδόσεις, δεν ήταν αυτό το θέμα) και αρκετοί κατάλαβαν ότι ζούμε πλέον μια όχι και τόσο αθώα “γλωσσική αριστοκρατία” που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Κάποιοι μάλιστα αισθάνθηκαν ακόμη και ενοχές... (“να μας συγχωρεί ο κ. Μπ./ να μη δυσαρεστήσουμε τον κ. Μπ./...”.». Διευκρινίζει πάντως ότι κάτι τέτοιο δεν ισχύει «για τους οπαδούς του «baker factory» και τού «hair style Litsa» . 

«Ηθικόν δίδαγμα: «Μη το παρακάνουμε»! «αίσθηση μέτρου και στην γλώσσα»!»γράφει στο Facebook.


Και τώρα «click away». Καλά να πάθετε… Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους...

Δημοσιεύτηκε από Γεώργιος Μπαμπινιώτης στις Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2020

Αναλυτικά ο κ. Μπαμπινιώτης αναφέρει:

Και τώρα «click away». Καλά να πάθετε…

Όσοι «κατάπιαν» το take away, τώρα «καπάκι» θα καταπιούν και το click away! Τους take και τους σήκωσε το take away, τώρα τους click και τους πάτησε το click away! Και ποιος ξέρει τι τους περιμένει λίγο πιο away. Πλακώνει και η μαυρίλα τής Black Friday! Καλά να πάθουν….

Εμείς (οι ταπεινοί τής γλώσσας μας) θα λέμε «(παραγγελία) για το σπίτι» το take away και «(παραγγελία) για έξω» το click away. Και θα καταλαβαινόμαστε….Επίσης, —το ξεκαθαρίζω—προσωπικά, έχοντας έντονη την αίσθηση τού χιούμορ και την τάση αυτοσαρκασμού, δεν με θίγουν κάποια άκακα γλωσσικά πειράγματα. Και προσοχή! Δεν είμαι υπέρ τού «καμία ξένη λέξη στην γλώσσα μας»∙ είμαι εναντίον τού «κατακλυσμού τής γλώσσας μας από ξένες λέξεις». Δεν διαφέρουν αυτά;

Τώρα σοβαρά. Δεν περίμενα ποτέ πως μια απλή ανάρτησή μου στο ΦΒ θα γινόταν «πασίγνωστη», ταχύτατης και ευρύτατης, ιικής τρόπον τινά, εξάπλωσης, θα γινόταν viral (το viral είναι από το virus «ιός»). Προτείνοντας ενδεικτικά αποδόσεις όπως «απαγορευτικό», «τροφοδιαφομή/τροφοδιανομές» και «για το σπίτι» επιδίωξα μόνο να αφυπνίσω το γλωσσικό μας αίσθημα, να ευαισθητοποιήσω και να προβληματίσω τους ομιλητές της γλώσσας μας, τους Έλληνες, ώστε να μη το παρακάνουμε (ακόμη και στις επίσημες δημόσιες ανακοινώσεις), υιοθετώντας βεβιασμένα, άκριτα και αχρείαστα πλήθος ξενικών λέξεων. Να μην «λοκνταουνιάζουμε», δηλ., να μη «ντελιβεριάζουμε» και να μην «κλικαριόμαστε»! (Οι Γάλλοι το lockdown έσπευσαν και το απέδωσαν ως «confinement» και οι Ισπανοί ως «confinamiento» το δε delivery ως «livraison» οι Γάλλοι και «entrega» οι Ισπανοί). Πάντως, η καλοπροαίρετη και υπεύθυνη (ως γλωσσολόγου) προσπάθειά μου αφύπνισης, ευαισθητοποίησης και προβληματισμού - αν κρίνω απ' όσα λέγονται και γράφονται - μάλλον δεν πήγε χαμένη. Κάποιοι το ξανασκέφτηκαν (όχι ντε και καλά να χρησιμοποιούν τις δικές μου ενδεικτικές αποδόσεις, δεν ήταν αυτό το θέμα) και αρκετοί κατάλαβαν ότι ζούμε πλέον μια όχι και τόσο αθώα «γλωσσική αριστοκρατία» που πρέπει να μας βάλει σε σκέψεις. Κάποιοι μάλιστα αισθάνθηκαν ακόμη και ενοχές... ("να μας συγχωρεί ο κ. Μπ./ να μη δυσαρεστήσουμε τον κ. Μπ./...». Φυσικά για τους οπαδούς του «baker factory» και τού «hair style Litsa» δεν γίνεται λόγος.

Ηθικόν δίδαγμα: «Μη το παρακάνουμε»! «αίσθηση μέτρου και στην γλώσσα»!

Και επιτρέψτε μου, φίλοι αναγνώστες, με πολλή αγάπη να λειτουργώ πού και πού ως μια κάποια φωνή τής γλωσσικής σας συνείδησης.

Συνέχεια »

Μακρόν υμνεί Μαραντόνα: Νίκησε την Αγγλία της Μάργκαρετ Θάτσερ!

Ύμνους στον Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα αναπέμπει ο Εμανουέλ Μακρόν, με μια ελαφρώς…  γαλλική οπτική γωνία. Ο Mακρόν ήταν μόλις οκτώ ετών όταν έγινε το παιχνίδι, αλλά ο ενθουσιασμός και τα επικολυρικά σχόλια του Ελιζέ για τον Μαραντόνα δεν κρύβονται, καθώς γίνεται και σχολιασμός του αγώνα!

Συγκεκριμένα, με ανακοίνωσή της η γαλλική προεδρία εκθειάζει τον Αργεντίνο ποδοσφαιριστή επειδή νίκησε «την Αγγλία της Μάργκαρετ Θάτσερ» με το περίφημο «Χέρι του Θεού» στο Μουντιάλ του ’86. 

Ο Μάκρον χαιρέτισε τη νίκη του Μαραντόνα κάνοντας λόγο για τον «πιο γεωπολιτικό αγώνα στην ιστορία του ποδοσφαίρου»

Η Αργεντινή νίκησε την Αγγλία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1986 τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φώκλαντ που βρήκε ηττημένη τη χώρα της Λατινικής Αμερικής.

Το προεδρικό κείμενο των 600 λέξεων αναφέρει ότι ο Μαραντόνα «έπρεπε να γράψει την ιστορία μιας χώρας που έχει πληγεί από δικτατορία και στρατιωτική ήττα».

«Αυτή η ανάσταση έλαβε χώρα το 1986, στον πιο γεωπολιτικό αγώνα στην ιστορία του ποδοσφαίρου, έναν προημιτελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Αγγλίας της Μάργκαρετ Θάτσερ». 

«Στις 22 Ιουνίου 1986, στην Πόλη του Μεξικού, σημείωσε το πρώτο του γκολ με τον Θεό ως συμπαίκτη του. Το θαύμα αμφισβητείται, αλλά ο διαιτητής δεν είδε τίποτα: η αίσθηση του σόου του Μαραντόνα τον κατέστησε άσχετο».

«Πάνω από 50 μέτρα, σε μια συναρπαστική κούρσα, πέρασε τη μισή ομάδα της Αγγλίας, ντρίμπλαρε τον τερματοφύλακα Σίλτον πριν βάλει τη μπάλα στα δίχτυα και τους Albiceleste [ψευδώνυμο της Αργεντινής] στους τέσσερις του Παγκόσμιου Κυπέλλου».

«Στον ίδιο αγώνα, θεός και διάβολος, σημείωσε τα δύο πιο διάσημα γκολ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Υπήρχε ένας Βασιλιάς Πέλε, τώρα υπάρχει ένας Θεός Ντιέγκο». 

Ο γάλλος πρόεδρος χαρακτηρίζει επίσης τον Μαραντόνα «όχι τόσο ως αθλητή, περισσότερο ως καλλιτέχνη, που ενσαρκώνει τη μαγεία του παιχνιδιού». Ο Μακρόν ολοκληρώνει τον επικήδειό του με τις λέξεις «Diego queda» - «ο Ντιέγκο παραμένει».

Συνέχεια »

Κοροναϊός: 2018 κρούσματα, 99 θάνατοι, 608 διασωληνωμένοι-Μειώνονται τα κρούσματα στη Θεσσαλονίκη

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 2018 νέα κρούσματα του νέου ιού στη χώρα, εκ των οποίων 2 εντοπίστηκαν κατόπιν ελέγχων στις πύλες εισόδου της χώρας. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων είναι 99306, εκ των οποίων το 53.1% άνδρες.

4851 (4.9%) θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 25924 (26.1%) είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Αναλυτικότερα:

- 2 κρούσματα κατά τους ελέγχους που διενεργήθηκαν στις πύλες εισόδου της χώρας

- 408 κρούσματα στην Περιφέρεια Αττικής

- 562 κρούσματα στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

- 42 κρούσματα στην Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

- 2 κρούσματα  στην Π.Ε. Αργολίδας

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Αρκαδίας

- 7 κρούσματα στην Π.Ε. Άρτας

- 17 κρούσματα στην Π.Ε. Αχαΐας

- 5 κρούσματα στην Π.Ε. Βοιωτίας

- 22 κρούσματα στην Π.Ε. Γρεβενών

- 24 κρούσματα στην Π.Ε. Δράμας

- 26 κρούσματα  στην Π.Ε. Έβρου

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Εύβοιας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Ευρυτανίας

- 11 κρούσματα στην Π.Ε. Ηλείας

- 70 κρούσματα στην Π.Ε. Ημαθίας

- 19 κρούσματα στην Π.Ε. Ηρακλείου

- 8 κρούσματα στην Π.Ε. Ιωαννίνων

- 37 κρούσματα στην Π.Ε. Καβάλας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Καλύμνου

- 28 κρούσματα στην Π.Ε. Καρδίτσας

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Καστοριάς

- 6 κρούσματα στην Π.Ε. Κέρκυρας

- 12 κρούσματα στην Π.Ε. Κιλκίς

- 26 κρούσματα στην Π.Ε. Κοζάνης

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Κορινθίας

2 κρούσματα από την Π.Ε. Λακωνίας

- 115 κρούσματα στην Π.Ε. Λάρισας

- 14 κρούσματα στην Π.Ε. Λέσβου

- 4 κρούσματα στην Π.Ε. Λήμνου

- 52 κρούσματα στην Π.Ε. Μαγνησίας

- 10 κρούσματα στην Π.Ε. Μεσσηνίας

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Νάξου

- 42 κρούσματα στην Π.Ε. Ξάνθης

- 70 κρούσματα στην Π.Ε. Πέλλας

- 113 κρούσματα στην Π.Ε. Πιερίας

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Πρέβεζας

- 3 κρούσματα στην Π.Ε. Ρεθύμνου

- 9 κρούσματα στην Π.Ε. Ροδόπης

- 8 κρούσματα  στην Π.Ε. Ρόδου

- 2 κρούσματα στην Π.Ε. Σάμου

- 64 κρούσματα στην Π.Ε. Σερρών

- 1 κρούσμα στην Π.Ε. Σποράδων

- 40 κρούσματα στην Π.Ε. Τρικάλων

- 25 κρούσματα στην Π.Ε. Φθιώτιδας

- 29 κρούσματα στην Π.Ε. Φλώρινας

- 27 κρούσματα στην Π.Ε. Χαλκιδικής

- 7 κρούσματα  στην Π.Ε. Χανίων

18 κρούσματα βρίσκονται υπό διερεύνηση.

608 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Η διάμεση ηλικία τους είναι 65 ετών. 166 (27.3%) είναι γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. To 80.8%, των διασωληνωμένων, έχει υποκείμενο νόσημα ή είναι ηλικιωμένοι 70 ετών και άνω. 524 ασθενείς έχουν εξέλθει από τις ΜΕΘ.

Τέλος, έχουμε 99 ακόμα καταγεγραμμένους θανάτους και 2001 θανάτους συνολικά στη χώρα. 806 (40.3%) γυναίκες και οι υπόλοιποι άνδρες. Η διάμεση ηλικία των θανόντων συμπολιτών μας ήταν τα 80 έτη και το 97.1% είχε κάποιο υποκείμενο νόσημα ή/και ηλικία 70 ετών και άνω.

Συνέχεια »
"Η τήρηση των υγειονομικών περιορισμών δεν είναι θέμα κάποιου κομματικού οργάνου, ούτε της ιεράς συνόδου. Δεν είναι θέμα τσαμπουκά. Χρειάζεται μυαλό και κοινωνική συνείδηση. Είτε έχεις, είτε δεν έχεις" γράφει ο Γ. Πρετεντέρης στα ΝΕΑ:
Συνέχεια »

Οι προπονητές των καφενείων

Σάκης  Μουμτζής

Όλα τα δημόσια πρόσωπα που κάνουν κριτική με την ασφάλεια του αποτελέσματος —αυτό που αποκαλούμε εκ των υστέρων κριτική— μου θυμίζουν τους προπονητές της κερκίδας και του καφενείου ή τους στρατηγούς του πληκτρολογίου.

Είναι πολύ εύκολο όταν έχεις μάθει τι συνέβη να μοιράζεις ευθύνες. Τότε σχεδόν όλοι γνωρίζουν αυτό που θα έπρεπε να γίνει και δεν έγινε.

Η αξία ενός πολιτικού φαίνεται, όταν η παρέμβαση του γίνεται πάνω στην φωτιά της μάχης. Να προτείνει, να πάρει θέση, ενώ εξελίσσονται τα γεγονότα. Μόνον τότε θα έχει την πολιτική και κυρίως την ηθική νομιμοποίηση να κάνει κριτική, αν οι προτάσεις του τελικά δεν εισακούσθηκαν.

Όλοι κρίνονται από τον χρόνο της παρέμβασης τους.

Όταν έληξε το πρώτο κύμα της πανδημίας, κάποιοι επιστήμονες άφηναν ανοικτό το ζήτημα της επανεμφάνισης της κατά το φθινόπωρο. Δεν ήταν βεβαιότητα, ήταν ενδεχόμενο. Οι κυβερνήσεις όλων, ανεξαιρέτως, των κρατών είχαν ως προτεραιότητα τους την ανασύνταξη των οικονομιών τους που είχαν πληγεί από την καραντίνα  και όχι την προετοιμασία τους γι΄αυτό το ενδεχόμενο.

Ουδείς πολιτικός τότε, τον Ιούνιο, ζήτησε να προετοιμαστεί η πατρίδα μας για το δεύτερο κύμα πανδημίας. Μάλιστα ο Α. Τσίπρας είχε προτείνει τα δισεκατομμύρια της οικονομικής ενίσχυσης να δοθούν εμπροσθοβαρώς, κάνοντας προφανώς την εκτίμηση πως δεν θα υπάρξει επανεμφάνιση του covid 19.

Τότε, τον Ιούνιο του 2020, δεν θυμάμαι κανέναν πολιτικό, από κανένα κόμμα, να ζητεί να μην ανοίξει η τουριστική αγορά. Μάλιστα, κάποιοι εγκαλούσαν την κυβέρνηση γιατί με τα προληπτικά μέτρα που ελάμβανε, προκαλούσε ταλαιπωρία στους τουρίστες.

Αυτά να μην τα ξεχνάμε.

Όπως να μην ξεχνάμε πως, μετά τον Σεπτέμβριο, τα κόμματα της Αριστεράς προσέφεραν κάλυψη στους παρτάκηδες, εν ονόματι της εναντίωσης τους στην καταστολή της ΕΛΑΣ. Τότε υπερασπίστηκαν ακόμα και αυτούς που επιτίθεντο κατά των αστυνομικών οι οποίοι προσπαθούσαν να επιβάλλουν την τάξη στις πλατείες.

Στις αρχές Οκτωβρίου δεν θυμάμαι κανένα κόμμα και κανέναν πολιτικό να έχει ζητήσει από την κυβέρνηση να επιβάλει lockdown. Σιωπούσαν, για να μην δυσαρεστήσουν τους επιχειρηματίες και τους εμπόρους.

Αίφνης, όλοι βγήκαν από τα καβούκια τους το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όταν πλέον είχαν γίνει ορατά τα αποτελέσματα των ανεύθυνων συμπεριφορών των προηγούμενων εβδομάδων.

Μετά Χριστόν προφήτες.

Σήμερα, και πάλι η αντιπολίτευση κρύβεται. Οχυρωμένη πίσω από το κουραστικό πια αίτημα για περισσότερες ΜΕΘ, περισσότερες προσλήψεις, περισσότερα χρήματα, δεν παίρνει θέση για το επίμαχο ζήτημα των ημερών.

Να ανοίξει η αγορά στις γιορτές ή να μην ανοίξει;

Σε αυτό το ερώτημα τα κόμματα της αντιπολίτευσης πετούν την μπάλα στην κερκίδα. Εννοείται πως η κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει τι θα κάνει. Αυτή είναι η δουλειά της.

Όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την σημερινή σιωπή τους, υπονομεύουν μια μελλοντική κριτική τους, αν η κατάσταση εξελιχθεί αρνητικά. Αν δηλαδή η επαναλειτουργία της αγοράς θα οδηγήσει σε νέα έξαρση την πανδημία.

Ο μεγάλος πολιτικός κρίνεται από αυτά που λέει και πράττει στην ώρα της μάχης. Οι απόντες, ό,τι και να πουν εκ των υστέρων, ελάχιστη αξία έχει.

Είναι σαν τους προπονητές του καφενείου.

liberal.gr
Συνέχεια »

ΑΙΣΧΟΣ! ΔΙΑΨΕΥΔΕΤΕ ΤΟΝ ΜΑΪΝΤΑΝΟ ΜΟΣΙΑΛΟ ΡΕ;😂😂FT και Bloomberg ξεσκεπάζουν την απάτη με το εμβόλιο της Οξφόρδης: Σε ομάδα κάτω των 55 ετών το 90% αποτελεσματικότητα-«Ναι αλλά είναι φτηνό-Χορηγήσαμε κατά λάθος μισή δόση» απαντάει η Astrazeneca😂😂

[Εγώ σας τα είπα από την περασμένη εβδομάδα...
πέρα από τις επιστημονικές αλχημείες τους,  για να έπεσε η μετοχή τους κάτι σάπιο συμβαίνει αλλά ο αναλυτής της ΠΟ@ΤΣΑΣ Μόσιαλος επιμένει να σας κοροϊδεύει]

Η δοσολογική μέθοδος που απέφερε ποσοστό αποτελεσματικότητας 90% για το εμβόλιο της Οξφόρδης και της AstraZeneca κατά του κορωνοϊού αφορούσε εθελοντές ηλικίας κάτω των 55 ετών, ένα σημαντικό δεδομένο που δεν επισημάνθηκε στις σχετικές ανακοινώσεις των αρχών της εβδομάδας.

Αυτό επισημαίνει δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται ανακοίνωση του επικεφαλής του αμερικανικού προγράμματος χρηματοδότησης ερευνών για ανάπτυξη εμβολίων.

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης ανακοίνωσαν τη Δευτέρα ότι η μέση αποτελεσματικότητα του εμβολίου τους είναι 70%. Στους εθελοντές στους οποίους χορηγήθηκαν δύο πλήρεις δόσεις με διαφορά ενός μήνα η αποτελεσματικότητα ήταν 62%, αλλά σε μια μικρότερη ομάδα εθελοντών στους οποίους χορηγήθηκε αρχικά μισή δόση εμβολίου και έπειτα η ολόκληρη, το αντίστοιχο ποσοστό αυξήθηκε στο 90%.

Δε διευκρινίστηκε εξ αρχής, ωστόσο, η δημογραφική σύνθεση των εθελοντών της δεύτερης κατηγορίας, οι οποίοι όντας κάτω των 55 αποτελούσαν ομάδα με χαμηλότερο ρίσκο σοβαρών συμπτωμάτων Covid.

Οι Financial Times επισημαίνουν ότι η σχετική επισήμανση από τις ΗΠΑ προκάλεσε μείωση άνω του 6% στην τιμή της μετοχής της AstraZeneca.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει επίσης ότι λόγω των διαφορών στη δοσολογική μέθοδο αλλά και στα διαφορετικά εικονικά φάρμακα που δόθηκαν σε κάποιους εθελοντές ανάλογα με τη χώρα όπου βρίσκονταν, ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν πως ίσως τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών είναι πολύ ανομοιογενή για να παρουσιαστούν ως ένα ενιαίο πόρισμα.

Εκπρόσωπος της AstraZeneca, πάντως, υπερασπίστηκε τις κλινικές δοκιμές τονίζοντας ότι διεξήχθησαν με βάση τα υψηλότερα κριτήρια ποιότητας και προσθέτοντας ότι αναμένονται περισσότερα στοιχεία περί της αποτελεσματικότητας του εμβολίου και της διάρκειας προστασίας που προσφέρει έναντι του κορωνοϊού.

Η βρετανική εφημερίδα σημειώνει επιπλέον ότι ένα εμβόλιο με ποσοστό αποτελεσματικότητας 70% θα λάμβανε έγκριση χρήσης καθώς το όριο έχει θεσπιστεί στο 50%, καθώς και ότι το σκεύασμα της Οξφόρδης έχει πλεονεκτήματα έναντι εκείνων της Pfizer και της Moderna, όπως το χαμηλότερο κόστος και η ευκολότερη συντήρηση.

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός
Πηγή: skai.gr

Bloomberg: Το εμβόλιο Οξφόρδης-AstraZeneca εγείρει αμφιβολίες μετά το τεχνικό λάθος

Η φαρμακευτική εταιρεία AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα ερωτήματα σχετικά με τα αποτελέσματα της δοκιμής εμβολίου κατά του κορονοϊού, μετά την αναγνώριση από πλευράς τους ενός τεχνικού σφάλματος.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του πρακτορείου Bloomberg, μπορεί η ανακοίνωση των δυο πλευρών να έδειξε ότι το εμβόλιό τους ήταν κατά μέσο όρο 70% αποτελεσματικό σε μελέτη τελικού σταδίου, ωστόσο οι λιγοστές λεπτομέρειες που κυκλοφόρησαν προκάλεσαν ανησυχίες, με ορισμένους να εκφράζουν αμφιβολίες.

Η AstraZeneca και το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ενημέρωσαν ότι το εμβόλιό τους ήταν 90% αποτελεσματικό, όταν χορηγήθηκε μισή δόση πριν από την ενίσχυση της πλήρους δόσης. Δύο πλήρεις δόσεις έδειξαν αποτελεσματικότητα 62%.

«Ο λόγος της μισής δόσης είναι μία ευτυχής συγκυρία», δήλωσε επικεφαλής (μη ογκολογικής) έρευνας και ανάπτυξης της AstraZeneca,  Μενέλαος Πάγκαλος.

«Ελέγξαμε λοιπόν ξανά τι είχε γίνει και ανακαλύψαμε ότι η δόση του εμβολίου είχε κατά λάθος χορηγηθεί μισή», σημείωσε.

Σε δήλωσή της, η Οξφόρδη είπε ότι μία διαφορά στις διαδικασίες παραγωγής οδήγησε σε μεταγενέστερες φάσεις των δοκιμών με μισή δόση αντί για πλήρη. Όταν ήταν προφανές ότι χρησιμοποιήθηκε χαμηλότερη δόση, συζητήθηκε με τις ρυθμιστικές αρχές και επιτεύχθηκε συμφωνία για να προχωρήσουν τα δύο σχήματα, αναφέρεται στη δήλωση.

«Οι μέθοδοι για τη μέτρηση της συγκέντρωσης έχουν πλέον καθιερωθεί και μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι όλες οι παρτίδες εμβολίου είναι τώρα ισοδύναμες», ανακοίνωσε το πανεπιστήμιο.

Ωστόσο, το αρμόδιο πρόγραμμα εμβολίων των ΗΠΑ, γνωστό ως Operation Warp Speed, ενημέρωσε την επόμενη μέρα ότι η δόση που δείχνει το υψηλότερο επίπεδο αποτελεσματικότητας δοκιμάστηκε σε νεότερους πληθυσμούς.

«Η πιο πιθανή εξήγηση για τη διαφορετική αποτελεσματικότητα στην ενδιάμεση ανάλυσή της είναι είτε τυχαία είτε τα δημογραφικά στοιχεία ασθενών», σημειώνει ο Σαμ Φάζελι αναλυτής της Bloomberg Intelligence. «Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση με βάση τα τρέχοντα δεδομένα σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα εμβολιαστούν με ένα εμβόλιο που η πραγματική του αποτελεσματικότητα είναι άγνωστη».

Συνέχεια »

Κοροναϊός: Το σκίτσο του Αρκά για τον «πόλεμο» στα νοσοκομεία

Με τον δικό του μοναδικό τρόπο σχολιάζει τις εξελίξεις με τον κοροναϊό ο Αρκάς.

Στο σκίτσο που δημοσιεύτηκε στην επίσημη σελίδα του στο Facebook, ο Αρκάς αναφέρεται στην τιτάνια μάχη που δίνουν οι γιατροί στα νοσοκομεία με τον φονικό ιό.

Σε αυτό απεικονίζεται ο «διάλογος» του Χάρου με ένα γιατρό με τον πρώτο να λέει: «Έλα, μη με εκνευρίζεις, κάνε στην άκρη».

Το σκίτσο του ΑρκάΣυνέχεια »

Μιχάλης Κωσταράκος: Υπέροχα τα Rafale - Ελπίζω να είναι φήμη η πώληση 18 Mirage 2000

«Δεν είναι εποχή για μείωση πολεμικών δυνατοτήτων» τονίζει επικριτικά ο πρώην αρχηγός ΓΕΕΘΑ σχολιάζοντας την απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να πωληθούν στους Γάλλους 18 μαχητικά αεροσκάφη Mirage 2000 EGM/BGM για να μειωθεί το τίμημα για την αγορά των 18 δικινητήριων Rafale

«Ελπίζω να πρόκειται για φήμη ότι θα πωληθούν στους Γάλλους 18 παλαιότερα Mirage 2000 EGM/BGM για να μειωθεί η τιμή αγοράς των νέων αεροσκαφών Rafale που θα αγοραστούν», γράφει ο Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Μιχάλης Κωσταράκος.

Ελπίζω να πρόκειται για φήμη ότι θα πωληθούν στους Γάλλους 18 παλαιότερα Mirage 2000 EGM/BGM για να μειωθεί η τιμή...

Δημοσιεύτηκε από Mikhail Kostarakos στις Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2020

Όπως λέει «ελπίζω οι αποφάσεις αυτές να μην είναι οριστικές. Με εκπλήσσει η προσέγγιση ότι θα απεμπολήσουμε σοβαρές μη ευκολα αναπληρώσιμες μαχητικές δυνατότητες για να μειώσουμε την τιμή αγοράς άλλων δυνατοτήτων. Τα υπέροχα νέα αεροσκάφη Rafale δεν μπορούν να αναλάβουν όλο το πτητικό έργο της Πολεμικής Αεροπορίας ιδίως απέναντι σε ένα αντίπαλο που πολλαπλασιάζει καθημερινά τις δικές του μαχητικές δυνατότητες και τις χρησιμοποιεί ξεκάθαρα σαν εργαλείο επιβολής των στόχων εξωτερικής πολιτικής του. Διακλαδικότητα σημαίνει ότι οι ΕΔ με όλες τους τις δυνατότητες θα διεξάγουν ένα μόνο πόλεμο -αν απαιτηθεί-, και ότι οι ¨ουρανοί θα είναι δικοί μας¨ και πάνω από τους στρατιώτες και τους ναύτες μας τη στιγμή που αυτοί θα εκτελούν την αποστολή τους για την υπεράσπιση της χώρας. Κανένας δεν μπορεί να εγκαταληφθεί ¨μόνος¨. Τίποτα δεν είναι ¨αλλουνού υπόθεση¨. Δεν είναι εποχή για μείωση πολεμικών δυνατοτήτων. Η αύξηση και ο πολλαπλασιασμός της μαχητικής μας ικανότητος μας είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι σ´ αυτό πρέπει να συμφωνούμε όλοι».


Συνέχεια »

Με χιουμοράκι και καλά ο ΦεϊσμπουκοΠΛΑΣΙΕ προωθεί το εμβόλιο της Οξφόρδης (ΜΗ ΧΕΣ@!!): Είναι πιο αριστοκρατικό σαν να παίζεις στο... The Crown

Αφού το προώθησε με αναλύσεις της ΠΟ@ΤΣΑΣ περί δήθε 90% αποτελεσματικότητας σε πηχυαίους τίτλους, τώρα κάνει χιουμοράκι ο ΑΣΧΕΤΟΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ ΤΟΥ ΓΙΩΡΓΑΚΗ


"Κυκλοφορούν διάφορες θεωρίες για τα mRNA εμβόλια. Λένε διάφοροι ότι όσοι τα κάνουν θα έχουν αλλοίωση του DNA τους, κάτι που δεν ισχύει. Έτσι μετά τους εμβολιασμούς ένας Σουηδός θα μετατραπεί σε Κινέζο και ένας Ιάπωνας σε Ολλανδό. Υπάρχουν όμως και άλλα προβλήματα με τα mRNA εμβόλια. Έχετε δει το λογότυπο της Moderna; Είναι σαν αυτά των σουπερμάρκετ τρίτης κατηγορίας. Πώς να κάνεις εμβόλιο τέτοιας εταιρείας;" αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Δημόσιας Υγείας, Ηλίας Μόσιαλος.

"Υπάρχει όμως λύση για όλους. Όσοι δεν θέλουν να κάνουν mRNA εμβόλια μπορούν να κάνουν το εμβόλιο της Οξφόρδης. Θα είναι πιο αριστοκρατικό. Σαν να παίζεις στο The Crown ή να πρωταγωνιστείς στο Downton Abbey" καταλήγει δίνοντας μια χιουμοριστική κατάληξη στην ανάρτησή του.
Συνέχεια »

Αποφυλακίζεται ο Μπάμπης Βωβός

Είχε συλληφθεί για υποθέσεις φοροδιαφυγής - «Θα αποφυλακιστώ σήμερα το μεσημέρι ή το απόγευμα», λέει από το νοσοκομείο Κορυδαλλού στο protothema.gr o 87χρονος επιχειρηματίας

«Σήμερα το μεσημέρι ή το απόγευμα βγαίνω. Μου είπε η κόρη μου οτι σήμερα βγαίνω...» με αυτά τα λόγια ο Μπάμπης Βωβός, ο επιχειρηματίας και κατασκευαστής που συνελήφθη το απογευμα του Σαββάτου στο σπίτι του στην Κηφισιά για υποθέσεις φοροδιαφυγής δίνει το στίγμα των εξελίξεων στην υπόθεση του.

Ο 87χρονος έπειτα από δυο 24ωρα στο νοσοκομείο του Κορυδαλλού, παίρνει εξιτήριο και μιλώντας στο protothema.gr, περιέγραψε με δυο κουβέντες την κατάσταση στην οποία βρίσκεται μετα τη σύλληψη του «Μια χαρά και δυο τρομάρες ειμαι. Εχω πνιγεί... Είμαι στο τέλος και βγαίνω..».

Οι πληροφορίες λένε οτι οι δικηγόροι του έκαναν προσφυγή και κατάφεραν να κάνουν συγχώνευση ποινών, μετατροπή σε χρηματική ποινή και δοσοποίηση χρεών στην εφορία.

Το έγγραφο θα διαβιβαστεί στη διεύθυνση των φυλακών και έτσι είναι θέμα χρόνου ο 87χρονος να οδηγηθεί εκτός φυλακής.

Ποιος είναι ο Μπάμπης Βωβός

«Πήγαινε στη Χωροφυλακή, να γίνεις αξιωματικός. Αριστούχος είσαι, είναι βέβαιο ότι θα πετύχεις. Θα είσαι εσωτερικός, δεν θα πληρώσουμε τίποτα»: ήταν η νέτη σκέτη προτροπή των γονιών προς το όγδοο παιδί μιας φτωχής αγροτικής οικογένειας στα Φιλιατρά Μεσσηνίας σε χρόνια δύσκολα και σκληρά. Χωροφύλακας ή αγροφύλακας, σημασία έχει ότι ο πιτσιρικάς δεν είχε αυτά τα σχέδια για το μέλλον του. Ασφυκτιούσε σε ένα σπίτι όπου ένιωθε σαν τον τελευταίο τροχό της αμάξης, όπου έπρεπε να υπακούει στις γονικές διαταγές, να εκτελεί τις αδελφικές εντολές, να είναι απλώς μια μονάδα μέσα σε ένα πλήθος, από το οποίο πάσχιζε να ξεπροβάλει το δικό του κεφάλι.Αυτή η δυσάρεστη αίσθηση της ασημαντότητας, του να νιώθει συνεχώς αόρατος και μη υπολογίσιμος, έγινε στην πορεία μια μοναδική πηγή ενέργειας και πείσματος που γέννησε το δικό του όραμα. Αριστος μαθητής σε μια εποχή όπου τα γράμματα ήταν για λίγους και εκλεκτούς, κατάλαβε νωρίς ότι έπρεπε να θωρακιστεί με γνώσεις, να αποκτήσει κάποια κατάρτιση για να καταφέρει να εξελιχθεί, να γίνει όχι μόνο κάποιος, αλλά μεγάλος και τρανός. Τη δεκαετία του ’50 ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει στο Πολυτεχνείο ζητώντας μια μικρή οικονομική βοήθεια από τα μεγαλύτερα αδέλφια του που ήδη δούλευαν. Σύντομα θα εργάζεται και ο ίδιος πιάνοντας την πρώτη του δουλειά ως πολιτικός μηχανικός στο γραφείο Καλφόπουλος - Νικολαΐδης, στην οδό Στουρνάρη, ενώ το ’57 η γνωριμία του με δύο Μυκονιάτες, τους Γιάννη Ζουγανέλη και Παναγιώτη Φαμέλη, θα σταθεί κομβική για την πορεία του. Με τους δύο εργολάβους αγόραζαν και πουλούσαν ακίνητα στη Μύκονο και μέσα σε λίγα χρόνια απόκτησε μεγάλα κέρδη. Η πρώτη μεγάλη δουλειά ήρθε επί χούντας, το ’68, κατασκευάζοντας το υπουργείο Δημοσίων Εργων, γωνία Αλεξάνδρας και Τρικούπη, ενώ το ’75 επί Τσάτσου συμμετείχε στην ανακαίνιση του Προεδρικού Μεγάρου.

Ηδη όμως έχει ιδρύσει τη δική του εταιρεία το 1974, φτιάχνοντας το πρώτο κτίριο των γραφείων του στη λεωφόρο Κηφισίας 32, για το οποίο έλεγε αργότερα: «Εκανα όλα τα λάθη μαζεμένα καθώς ήμουν άμαθος». Ηταν και το πρώτο γυάλινο κτίριο που έφτιαξε κατά τα πρότυπα εκείνων που έβλεπε στη Νέα Υόρκη και τα ζήλευε, μόνο που δεν διέθετε τις ίδιες προδιαγραφές. Εκείνη την εποχή ταξίδευε συνεχώς συλλέγοντας εικόνες, εμπειρίες και τάσεις, για να περάσει στο επόμενο μεγάλο βήμα. Σε συνεργασία με Ελληνες, Αμερικανούς και Ιταλούς αρχιτέκτονες θα φτιάξει το ’77 τον Πύργο Atrina, το γυάλινο εμπορικό κέντρο στην Κηφισίας που θα γίνει το εφαλτήριο μιας πυρετώδους κατασκευαστικής πορείας. Με τη βοήθεια της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης, πίστευε ότι θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέο κέντρο κοντά στο Μαρούσι, δεδομένου ότι μια λεωφόρος διευκόλυνε τα μάλα την ταχεία κίνηση.Οι πολιτικές συγκυρίες ήταν ευνοϊκές με το όραμά του, το ΠΑΣΟΚ έχει έρθει στην εξουσία, χρειαζόταν να επιδείξει μεγάλα έργα ως σύμβολα της νέας τάξης πραγμάτων. Ο νόμος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης ψηφίστηκε από τη Βουλή και ο Βωβός έβαλε τις μηχανές να δουλεύουν φουλ. Αγόραζε με αντιπαροχή ό,τι οικόπεδο έβρισκε στην Κηφισίας, με ποσοστά που έφταναν στο 90% όταν η αγορά έδινε 40%. Στη συνέχεια μετέφερε τους συντελεστές από άλλες περιοχές, κάτι που του επέτρεπε να χτίζει μεγάλα κτίρια σε οικόπεδα που μέχρι πρότινος χτίζονταν πολύ μικρότερα. Στην Κηφισίας, το ένα γυάλινο κτίριο ξεπετάγεται μετά το άλλο αλλάζοντας εντελώς τη φυσιογνωμία της. Για κάποιους εκτρώματα, για άλλους μοντέρνα οικοδομήματα, όπως και να ’χει o Μπάμπης Βωβός δεν είναι πια αόρατος. Βασικά είναι παντού.

Το ’92 αλλάζει ο νόμος για τη μεταφορά συντελεστή δόμησης, η πρώτη φορά που ένιωσε πραγματική απειλή στα μεγαλεπήβολα σχέδιά του. Τότε είναι που σχεδόν εμμονικά σε κάθε κτίριο που κατασκεύαζε έβαζε τεράστιες ταμπέλες με το όνομά του στην κορυφή τους, σε μια ενδόμυχη ανάγκη του να γράψει κυριολεκτικά ιστορία στην ολοκληρωτική μεταμόρφωση της περιοχής. Ταυτόχρονα φρόντιζε εκτός από κατασκευαστής να γίνει κυρίως διαχειριστής των κτιρίων του, αφού πλέον δεν μπορούσε να μεταφέρει συντελεστές και άρα έπρεπε να βρει νέα πηγή εσόδων.

Πουλούσε το μέρος του κτιρίου που του αναλογούσε μετά την αντιπαροχή σε κάποιον φορέα που απλώς το αγόραζε ως επένδυση και όχι για χρήση (π.χ. Δήμος, Εκκλησία κ.τ.λ.) και κατόπιν το νοίκιαζε από τους ίδιους σε χαμηλό κόστος και το υπενοίκιαζε σε πολύ υψηλότερο. Το 1999 τα κέρδη της εταιρείας ξεπερνούσαν τα 6,5 δισ. δραχμές. Σειρά είχε η εισαγωγή της στο Χρηματιστήριο, με το μεγάλο πάρτυ να διαρκεί για δέκα χρόνια ακόμα. Μέχρι δηλαδή να έρθει η κρίση του real estate από τη μία και ο δανεισμός των 120 εκατ. από την άλλη. Οσο δηλαδή το ποσό που δανείστηκε η οικογένεια για να κατασκευάσει το έργο του mall στον Βοτανικό. Το 2012 η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης ενώ έναν μήνα αργότερα ο κ. Βωβός συνελήφθη προσωρινά για χρέη και προς το Δημόσιο.

Ο αυτοδημιούργητος και οι διάδοχοι party-animals

«Ξέρετε πότε ξεκουράζομαι; Οταν μπορώ και κάνω ταξίδια σε πόλεις που έχουν ενδιαφέροντα κτίρια», έλεγε ο ίδιος σε συνεντεύξεις του όταν τον ρωτούσαν αν εκτός απ’ το να χτίζει κάνει ενίοτε και διακοπές. Μια λέξη μάλλον άγνωστη για τον εργασιομανή επιχειρηματία που η δουλειά και η δημιουργία ενός ακόμη μεγάλου πρότζεκτ σήμαινε ταυτόχρονα και διασκέδαση. Δεν ίσχυε όμως το ίδιο τουλάχιστον για τα δύο παιδιά του, τον Αρη και την Αντα, που άφησαν εποχή με τις σπατάλες και την ιδιαίτερα εξωστρεφή ζωή τους, σε αντίθεση με την κόρη του Νάταλι, που προτιμούσε να ζει μακριά από τα φλας μη δίνοντας λαβή για σχόλια και δημοσιεύματα. Από το 1963 που παντρεύτηκε τη σύζυγό του Μαίρη, τα τρία του παιδιά ήταν η άλλη μεγάλη αδυναμία του κ. Βωβού, στα οποία ήθελε να εμφυσήσει το δικό του όραμα, να γίνουν οι άξιοι συνεχιστές της αυτοδημιούργητης αυτοκρατορίας του. Ο μεγαλύτερος γιος του, ο Αρης, απόφοιτος πολιτικός μηχανικός του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, την ίδια χρονιά που πήρε το πτυχίο του άρχισε να εργάζεται στην οικογενειακή επιχείρηση.

Ο Αρης και Βίκυ Βωβού έμειναν στην ιστορία της κοσμικής Αθήνας για τα ασύλληπτα ποσά
που ξόδευαν και τις κοσμικές εξορμήσεις τους ανά τον πλανήτηΗ φήμη του, όμως, στην Αθήνα οφειλόταν περισσότερο στις επιδόσεις του ως ραλίστα, κερδίζοντας τέσσερα ελληνικά πρωταθλήματα ράλι και κατακτώντας δύο φορές το Πανελλήνιο Κύπελλο Χώματος, ενώ το ’95 πήρε την πρώτη θέση στη γενική κατάταξη του Ράλλυ Ακρόπολις. Ηταν ο μοναδικός Ελληνας που αγόρασε πριν από 12 χρόνια τη γρηγορότερη Porsche παραγωγής που βγήκε ποτέ, την Carrera GT, πληρώνοντας 700.000 ευρώ, ενώ τη συλλογή του συμπλήρωναν μια Ferrari F430 και μια Porsche Cayenne. «Στα ράλι ο Βωβός οδηγούσε όπως ζούσε: με εκρήξεις», λένε για εκείνον άνθρωποι που τον ξέρουν. Και η αλήθεια είναι ότι εκτός από πρωταθλητής ραλίστας ήταν και πρωταθλητής του τζόγου. Η προσωπική του σουίτα στο Καζίνο Λουτρακίου περίμενε τον Αρη τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα, ενώ στην πριβέ ρουλέτα των VIPs έβαζε σε μία μόνο μπιλιά ακόμα και 200.000 ευρώ. Με τη σύζυγό του Βίκυ έχουν κάνει μυθικά καλέσματα στη βίλα τους στο Κεφαλάρι, που θυμίζει παλάτσο της Ιταλικής Αναγέννησης, έχουν «χτίσει» όλες τις μεγάλες μπουζουκοπίστες ξοδεύοντας ασύλληπτα ποσά σε μερακλώματα και ζημιές, έχουν ταξιδέψει πολυτελώς σε κάθε εξωτικό και μη προορισμό, έχουν οργώσει τα πελάγη με τη θαλαμηγό τους «Maria-Pia» (όνομα και της μοναχοκόρης τους), ένα hi-tech πλωτό ανάκτορο 40 μέτρων, ειδική παραγγελία από την Ιταλία, που του κόστισε 11 εκατ. ευρώ. Το γιοτ, απόκτημα του 2009, δεν πρόλαβε να το χαρεί για πολύ, αφού έναν χρόνο μετά αναγκάστηκε να το πουλήσει στο μισό της αξίας του. Την ίδια τύχη είχαν και τα αυτοκίνητα, εκτός από την Cayenne.

Τα ίδια, όμως, μακροβούτια στην αχαλίνωτη σπατάλη έκανε και η μεσαία αδελφή του, η Αντα, η οποία στο τεράστιο οίκημα των 1.000 τ.μ. στο Κεφαλάρι όπου έμενε μόλις και χωρούσαν τα εκατοντάδες σινιέ συνολάκια που αγόραζε σχεδόν βουλιμικά από όλες τις μητροπόλεις της μόδας. Είναι άλλωστε μνημειώδεις οι επιδρομές της σε διάσημους οίκους του εξωτερικού, από τους οποίους σχεδόν εξαφάνιζε τα πανάκριβα εμπορεύματα. Σχεδόν χρειαζόταν κοντέινερ για να μεταφέρει όλη εκείνη την πραμάτεια στην Αθήνα. Τουλάχιστον τρεις φορές τον χρόνο πήγαινε στο Μιλάνο για να ανανεώσει την γκαρνταρόμπα της, εκτός των δεκάδων άλλων όπου ταξίδευε με ολιγομελή παρέα για λόγους αναψυχής. Είτε πήγαινε για σκι στο Σεν Μόριτς, αγαπημένο της χειμερινό προορισμό, είτε για ολιστικές χαλαρωτικές θεραπείες με ινδικά βότανα και έλαια στο «Τaj Exotica Resort & Spa» ή σε εκείνο του «Four Seasons» στις Μαλδίβες, η Αντα ξόδευε αφειδώς για την ίδια και τους φίλους της. Εχει μείνει, άλλωστε, ιστορική η φωτογραφία της το 2009, όταν μαζί με τη φίλη της Τζένη Χρυσογόνου-Κουμαντάρου απαθανατίστηκαν στο αεροδρόμιο της Αθήνας με ένα θεόρατο βουνό από αποσκευές μετά την επιστροφή τους από τη Ρώμη.

Είναι μνημειώδεις οι επιδρομές της Αντας σε διάσημους οίκους του εξωτερικού, καθώς κάθε φορά χρειαζόταν σχεδόν κοντέινερ για να μεταφέρει τις βαλίτσες με τα ψώνια στην ΑθήναΟι δύο κυρίες μάλιστα είχαν σπεύσει να φωτογραφηθούν φορώντας πανάκριβες γούνες στην είσοδο του πολυτελούς «Hotel de Russie», το ακριβότερο τότε της Ρώμης. Υπάλληλοι αλλά και ταξιδιώτες έγιναν αυτόπτες μάρτυρες των δύο εντυπωσιακών γυναικών να σέρνουν σε τρέιλερ περίπου 50 βαλίτσες φορτωμένες με τις τελευταίες κολεξιόν αγαπημένων τους οίκων όπως οι YSL, Chanel, Gucci και Prada. Το συγκεκριμένο «σαφάρι», σύμφωνα με τις φημολο­γίες, ξαλάφρωσε τον οικογενειακό κορβανά των Βωβών κατά περίπου 300.000 ευρώ. Αυτά, όμως, είναι πλέον παρελθόν για την Αντα, η οποία εδώ και χρόνια έχει αλλάξει εκ των πραγμάτων τρόπο ζωής κάνοντας ακόμα και bazaar για να αξιοποιήσει τρόπον τινά όλον εκείνο τον θησαυρό της πανάκριβης συλλογής της από ρούχα, όπως παρελθόν αποτελεί και το ακίνητο στο Κεφαλάρι, που βρισκόταν στο ίδιο οικόπεδο με εκείνο της αδελφής της Νάταλι, αφού πλέον ζει σε ένα κοινό διαμέρισμα. Πλέον το μόνο σαφάρι στο οποίο επιδίδονται τα μέλη της οικογένειας Βωβού είναι αυτό της εξεύρεσης ρευστού για να σώσουν ό,τι απέμεινε. Κάτι που δεν κατέστη δυνατό με την πατρική βίλα του Παλαιού Ψυχικού που φέρει βαρύ φορτίο ένδοξων αναμνήσεων, καρπός μιας εποχής που τελείωσε. Ούτε για τους Βωβούς, ούτε για τους περισσότερους Ελληνες - αν και σε διαφορετικά μεγέθη.

Η κόρη του Αντα Βωβού άφησε εποχή με τις σπατάλες, την ιδιαίτερα εξωστρεφή ζωή και
τις εντυπωσιακές ενδυματολογικές επιλογές τηςΗ πρώτη σύλληψη Μπάμπη Βωβού

Ο άλλοτε κραταιός επιχειρηματίας είχε συλληφθεί και στο παρελθόν -πρώτη φορά το 2012- για οφειλές στο δημόσιο και ασφαλιστικές εισφορές μετά την κατάρρευση του ομίλου του, η διοίκηση του οποίου είχε περάσει τα τελευταία χρόνια στο γιό του Αρη Βωβό.

Η αρχή του τέλους για τον όμιλο σήμανε με το πολυσυζητημένο έργο του Βοτανικού και το «φρένο» στο μεγάλο εμπορικό κέντρο που ήταν και το μεγάλο στοίχημα για τον όμιλο και αποτελούσε ουσιαστικά κομμάτι της Διπλής Ανάπλασης: Η Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική, έχοντας το δίδυμο του πατέρα και γιού στο τιμόνι της, έκανε το μεγάλο βήμα, αλλά το Συμβούλιο της Επικρατείας είχε άλλη γνώμη βάζοντας δικαστικό «φρένο» στο έργο, κατόπιν των προσφυγών φορέων και κατοίκων της περιοχής, πρωτοστατούντος τότε και του ΣΥΡΙΖΑ. Τα μεγάλα οικονομικά ανοίγματα για το συγκεκριμένο έργο (πάνω από 120 εκατ. ευρώ φθάνοντας τελικά σε ένα δανεισμό με το ιλιγγιώδες ποσό των 900 εκατ. ευρώ) σε συνδυασμό και με την σταδιακή πτώση της αγοράς λόγω και της οικονομικής κρίσης οδήγησαν στην οικονομική κατάρρευση του ομίλου, την οποία δεν στάθηκε ικανή να αποτρέψει ούτε η αναμφισβήτητα μεγάλη αξία του χαρτοφυλακίου του.

Αποτέλεσμα ήταν το 2012 η οικογένεια να αιτηθεί την ένταξη της εταιρείας στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα, ενώ μετά από μακρά περίοδο διαπραγματεύσεων και τη συμφωνία εξυγίανσης, το πολυσυζητημένο, ημιτελές mall του Βοτανικού, όπως και πολλά άλλα ακίνητα του ομίλου πέρασαν στις τράπεζες.

Εστω κι αν ο όμιλος προ εξαετίας προσέφυγε κατά του Δημοσίου ζητώντας αποζημίωση για απώλειες και διαφυγόντα κέρδη ύψους 475 εκατ. ευρώ για το mall του Βοτανικού, υποστηρίζοντας ότι η επένδυση είχε στηριχθεί σε νόμο που ψηφίστηκε από την ελληνική Βουλή, δεν κατάφερε να δικαιωθεί. Κατά σύμπτωση πάντως προ ημέρων μπήκαν οι υπογραφές για το έργο της Διπλής Ανάπλασης Βοτανικού -Αλεξάνδρας εκεί όπου βρίσκεται και το ημιτελές εμπορικό κέντρο.

Δημήτρης Πώποτας, Άρια Καλύβα
ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ
Συνέχεια »

Αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία υπερψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο

Για πρώτη φορά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με ευρεία πλειοψηφία, υπερψήφισε την αυστηρή επιβολή κυρώσεων στην Τουρκία. Το Ευρωκοινοβούλιο υιοθέτησε την τροπολογία που κατέθεσε η Ελληνική και Κυπριακή Αντιπροσωπεία, με πρωτοβουλία των Βαγγέλη Μεϊμαράκη, Λευτέρη Χριστοφόρου και Λουκά Φουρλά. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας ήταν 440 ψήφοι υπέρ, 193 κατά και 53 αποχή.

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στέλνει ένα καθαρό μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ, οι οποίοι στο προσεχές Συμβούλιο της 11ης Δεκεμβρίου αναμένεται να λάβουν αποφάσεις εναντίον της Τουρκικής προκλητικότητας. Με την τροπολογία αυτή, η οποία στηρίχθηκε από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, αποδεικνύεται ότι η φωνή των Ελλήνων και Κυπρίων Ευρωβουλευτών του ΕΛΚ είναι ισχυρή. Από την πρώτη στιγμή, ο Πρόεδρος της Κ.Ο του ΕΛΚ, Μάνφρεντ Βέμπερ έχει ταχθεί στο πλευρό της Ελλάδας και της Κύπρου, οι οποίες σθεναρά υπερασπίζονται τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου, ζητώντας κατ’ επανάληψη συγκεκριμένες αποφάσεις και έμπρακτη αλληλεγγύη στα δύο κράτη μέλη της ΕΕ.

Συνέχεια »

Survivor με Ιωάννα Τούνη; - Αυτά είναι τα ονόματα που ακούγονται

Ο κορονοϊός έχει καθυστερήσει και το Survivor το οποίο όπως μετέδωσε ο ΑΝΤ1 με πληροφορίες από υψηλόβαθμο στέλεχος του ΣΚΑΪ, δεν θα μεταφερθεί για την επόμενη τηλεοπτική σεζόν αλλά προς το τέλος της φετινής και συγκεκριμένα τέλη Μαρτίου με αρχές Απριλίου.

Εάν όλα πάνε καλά και υλοποιηθεί το πρότζεκτ, θα έχει διάρκεια μέχρι τα τέλη Ιουλίου. Τα κάστινγκ έχουν "παγώσει" λόγω των περιοριστικών μέτρων όμως δεν έχουν μπει στον "πάγο" και οι προεργασίες στην παραγωγή.

Παρουσιαστής θα είναι ο Σάκης Τανιμανίδης και ανάμεσα στα πρόσωπα που η παραγωγή έχει βάλει στο μάτι για την ομάδα των διασήμων είναι και η Ιωάννα Τούνη. Επιπλέον ακούγονται τα εξής ονόματα: Κατερίνα Στικούδη, Ματθίλδη Μαγγίρα και Υποχθόνιος.

Συνέχεια »

ΚΑΡΑΓΙΟΖΗΔΕΣ ΚΙ ΟΙ ΔΥΟ! Ούτε καλημέρα δεν ανταλλάσσουν Χαρδαλιάς και Αρκουμανέας

[Ο ένας, αντιμνημονιακός στις αρχές της περασμένης δεκαετίας, άφησε το Δήμο καταχρεωμένο και εν μέσω σκανδάλων μέχρι που τον ξέθαψε η Ντόρα και τον βολεψε κιο άλλος αν και δεν είναι γιατρός είπε τον Ιανουάριο το "μια απλή γρίπη είναι ο κοροναιός" και το έχουν κάνει σημαία τους οι ψεκασμένοι]

Φωτιές βάζει ένα μικρό κουίζ της εφημερίδας Παραπολιτικά με φόντο τις σχέσεις του υφυπουργού Πολιτικής Προστασίας, Νίκου Χαρδαλιά, με τον πρόεδρο του ΕΟΔΥ, Παναγιώτη Αρκουμανέα.

Πιο αναλυτικά η εφημερίδα που κυκλοφόρησε το περασμένο Σάββατο «αναρωτιόταν» αν κάποιος μπορεί να πληροφορήσει αν οι δύο άνδρες… ανταλλάσσουν καλημέρα!

Όπως φαίνεται, λοιπόν, οι σχέσεις τους βρίσκονται στο χειρότερο σημείο, αφού δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα.

Συνέχεια »

Εγκλημα στη Μάνη: «Δεν θα αφήσω κοριτσάκι μου να σκοτώσει εσένα», ήταν τα τελευταία λόγια της 44χρονης

Η 15χρονη κόρη του ζευγαριού αποκάλυψε ποια ήταν τα τελευταία λόγια της μητέρας της λίγο πριν πεθάνει -  Για προμελετημένο σχέδιο κάνει λόγο η  αδελφή της 44χρονης

Δεν έχουν σταματήσει να συγκλονίζουν όλα βγαίνουν στη δημοσιότητα για την οικογενειακή τραγωδία στη Μάνη με θύμα μία 44χρονη γυναίκα από τον συνομίληκο σύζυγό της.

Η αδερφή της 44χρονης γυναίκας που δολοφονήθηκε από τον σύζυγό της, μπροστά στα μάτια της 15χρονης κόρης τους, μίλησε στο Star. Σύμφωνα με την ίδια οι τσακωμοί ανάμεσα στο ζευγάρι ήταν συχνοί με τον κατηγορούμενο να λέει ότι τον απάταγε, και ο 44χρονος είχε στην κατοχή του, τόσο στο σπίτι όσο και στο μαγαζί που διατηρούσε, τρεις καραμπίνες και φυσίγγια.

Όπως τόνισε η αδερφή του θύματος, η 15χρονη κόρη του ζευγαριού αποκάλυψε ποια ήταν τα τελευταία λόγια της μητέρας της.

«Παίρνει ο δολοφόνος της αδερφής μου την καραμπίνα και το παιδί προσπάθησε να τον αποτρέψει και αστόχησε και τους κυνήγαγε στο σπίτι και τα τελευταία λόγια της αδελφής μου στην ανιψιά μου ήταν “δεν θα αφήσω κοριτσάκι μου να σε σκοτώσει εσένα. Θα αφήσω να σκοτώσει εμένα για να λυτρωθείτε εσείς”», περιέγραψε η αδερφή του θύματος.

Η αδελφή της 44χρονης υποστήριξε ότι το έγκλημα ήταν προμελετημένο. «Είτε να την κλείσει σε ψυχιατρείο ήθελε, είτε να τη χωρίσει είτε να τη σκοτώσει». Φέρεται επίσης σύμφωνα με την ίδια να έλεγε σε όλους για το πώς θα την βγάλει από τη μέση.

«Η αδερφή μου ήθελε να πάει στην αστυνομία. Αλλά επειδή εκεί κάτω είναι ο γνωστός του γνωστού ήξερε και μου το είχε εκφράσει ότι δεν θα βρει το δίκιο της και το πλήρωσε με τη ζωή της», πρόσθεσε η αδερφή του θύματος, κάνοντας έκκληση προς όλες τις γυναίκες που βιώνουν δύσκολες καταστάσεις να μιλούν για αυτές.

«Ήταν μια εξαιρετική κοπέλα και αγαπούσε τα παιδιά της… Δεν είχαμε επαφές μαζί της γιατί μας το απαγόρευσαν», πρόσθεσε.

Συνέχεια »

«Κόκκινο» πανί ο Βαρουφάκης για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας

«Κόκκινο» πανί αποτελεί πλέον ο επικεφαλής του ΜέΡΑ 25, Γιάνης Βαρουφάκης, για τους κυβερνητικούς βουλευτές μετά τις συνεχείς προκλήσεις τους τελευταίου.

Πιο αναλυτικά, πληθώρα βουλευτών της Νέας ∆ηµοκρατίας γκρινιάζουν αναφορικά µε την εφεκτική στάση του κόµµατος απέναντι στις περιπτώσεις άρσης ασυλίας βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ή άλλων αριστερών κοµµάτων.

Μάλιστα, όπως διαβάζουμε στην εφημερίδα Παραπολιτικά, πολλοί ήταν εκείνοι που πλέον λένε πως µετά το σόου Βαρουφάκη, µε την επίδειξη της βουλευτικής του ταυτότητας σε δυνάµεις της Αστυνοµίας την 17η Νοεμβρίου, αποκλείεται πλέον να τους ζητηθεί να του τη χαρίσουν, όπως έκαναν µε την καταψήφιση της άρσης της ασυλίας του ως προς το περιστατικό µε τον λιµενικό στην Αίγινα.

Συνέχεια »

📺Ντιέγκο Μαραντόνα: Τα πιο... άγνωστα σούπερ γκολ του με τη φανέλα της Νάπολι (βίντεο)

Δέκα λεπτά... γνήσιας, ατόφιας ποδοσφαιρικής απόλαυσης

«Δεν είχα ξαναδεί τέτοια πράγματα. Στην προπόνηση, στο ζέσταμα, δεν είχα δει κανέναν άλλο να κάνει τέτοια πράγματα. Δυστυχώς, όσα βλέπαμε οι συμπαίκτες του, το κοινό δεν μπορούσε να τα δει. Όσα βλέπαμε δεν μπορούσαν να επαναληφθούν ποτέ».

Τάδε έφη, όταν έβλεπε τον Μαραντόνα να κάνει... παπάδες στο γήπεδο, ο μέσος Φρανσέσκο Ρομάνο, που υπήρξε συμπαίκτης του στη θρυλική ομάδα της Νάπολι. 

Προς... επίρρωσιν των λεγομένων του, ακολουθούν τα πιο... άγνωστα σούπερ γκολ του «Ντιεγκίτο» με τη φανέλα της Νάπολι:

Συνέχεια »